تأثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین در محدوده رفتار خطی خاك: مطالعه آزمایشگاهی و عددی

محمدحسن بازیار, عباس قلندرزاده, مسعود رابطی‌مقدم

چکیده


در مقاله حاضر، با انجام آزمایش‌های میز لرزه و روش عددی اعتبارسنجی شده با نتایج آزمایش‌ها، به بررسی اثرات حضور تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین در محدوده رفتار خطی خاك پرداخته شده است. تأثیر تونل مترو بر الگوی بزرگنمایی شتاب و همچنین اثر آن بر طیف پاسخ شتاب در سطح زمین مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر پارامترهای عمق تونل و سرعت موج برشی محیط بر میزان بزرگنمایی‌ها برای امواج واقعی زلزله مورد مطالعه پارامتری قرار گرفته است. از مطالعات چنین نتیجه‌گیری شد که میزان حداکثر بزرگنمایی تابع عمق تونل و سرعت موج برشی محیط بوده که بیشینه آن برای نسبت عمقهای 1/5، 2 و 3 به ترتیب برابر با 10، 8 و 5 درصد برای خاکی با سرعت مو ج برشی 175 متر بر ثانیه بود. همچنین نتیجه‌گیری شد که حضور تونل مترو در خاك‌های مختلف، محدوده فرکانسی متفاوتی از سازه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد به‌طوری‌که سازه‌های با محدوده پریودی بالاتر از 0/4 ثانیه تحت تأثیر حضور تونل مترو قرار نمی‌گیرند.

*The extended English abstract could be find at the end of the paper's pdf file.

Tehran Subway Tunnel Effect on the Seismic Response of the Ground Surface with Linear Soil Behavior: An Experimental and Numerical Study


Keywords: Subway Tunnel; Tehran City; Seismic Amplification; Ground Surface; Physical Modeling; Numerical Simulation.


موضوع


تونل مترو; شهر تهران; بزرگنمایی لرزه‌ای; سطح زمین; مدلسازی فیزیکی; مدلسازی عددی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به فصلنامه علوم و مهندسی زلزله است