بررسی رفتار لرزه‏ای سیستم دوگانه دیوار برشی– قاب خمشی با در نظر گرفتن اندرکنش بین خاک و سازه

محمود قطرنجی, محمد مهدی معمارپور, منصور یخچالیان

چکیده


در اکثر موارد طراحی و ارزیابی سازه‏ها، تکیه‏گاه سازه به‌صورت گیردار فرض می‏شود و اثرات اندرکنش خاک و سازه لحاظ نمی‏شود. درصورتی‌که در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه ویژگی‏های دینامیکی سیستم را عوض می‏کند. در این مطالعه رفتار لرزه‏ای  سیستم دوگانه دیوار برشی- قاب خمشی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه بررسی شده است. بدین‌منظور سه سازه با تعداد طبقات 5، 10 و 15 در محیط نرم‌افزار OpenSees مدلسازی شده و تحلیل‏هاي استاتیکی غیرخطی در دو حالت پایه گیردار و پایه انعطاف‏پذیر انجام شده است. نتایج نشان می‏دهد که در نظر گرفتن SSI  باعث افزایش زمان تناوب سازه و کاهش برش طبقات می‏شود. همچنین با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه ظرفیت سازه کوتاه کاهش پیدا می‎کند درحالی‌که با افزایش ارتفاع سازه مقدار ظرفیت آن تفاوت چندانی ندارد. از سوی دیگر در اثر اندرکنش خاک و سازه فونداسیون دیوار برشی حرکت دوراني دارد و این باعث می‏شود که دیوار برشی در آغاز بارگذاری مقدار کمی از بار جانبی را تحمل نماید و هرچقدر بار جانبی بیشتر مي‏شود سهم دیوار برشی در تحمل بار جانبی بیشتر ‏شود.


موضوع


اندرکنش خاک و سازه، سیستم دوگانه دیوار برشی- قاب خمشی، تحلیل استاتیکی غیرخطی

مراجع


Chopra, A.K., & Yim, S.C.S. (1985) Simplified earthquake analysis of structures with foundation uplift. Journal of Structural Engineering, 111(4), 906-930.

Renzi, S., Madiai, C., & Vannucchi, G. (2013) A simplified empirical method for assessing seismic soil-structure interaction effects on ordinary shear-type buildings. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 55, 100-107.

Toutanji, H.A. (1997) The effect of foundation flexibility on the interaction between shear walls and frames. Engineering structures, 19(12), 1036-1042.

Marzban, S., Banazadeh, M., & Azarbakht, A. (2014) Seismic performance of reinforced concrete shear wall frames considering soil–foundation–structure interaction. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 23(4), 302-318.

Hutchinson, T.C., Raychowdhury, P., & Chang, B. (2006) Nonlinear structure and foundation response during seismic loading: dual lateral load resisting systems. In Proceedings of the 8th US National Conference on Earthquake Engineering (No. 320).

Raychowdhury, P., & Singh, P. (2012) Effect of nonlinear soil-structure interaction on seismic response of low-rise SMRF buildings. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 11(4), 541.

Tang, Y., & Zhang, J. (2011) Probabilistic seismic demand analysis of a slender RC shear wall considering soil–structure interaction effects. Engineering Structures, 33(1), 218-229.

Li, M., Lu, X., Lu, X., & Ye, L. (2014) Influence of soil–structure interaction on seismic collapse resistance of super-tall buildings. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 6(5), 477-485.

Aldaikh, H., Alexander, N.A., Ibraim, E., & Oddbjornsson, O. (2015) Two dimensional numerical and experimental models for the study of structure–soil–structure interaction involving three buildings. Computers & Structures, 150, 79-91.

Ganjavi, B., Hajirasouliha, I., & Bolourchi, A. (2016) Optimum lateral load distribution for seismic design of nonlinear shear-buildings considering soil-structure interaction. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 88, 356-368.

Behnamfar, F., & Banizadeh, M. (2016) Effects of soil–structure interaction on distribution of seismic vulnerability in RC structures. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 80, 73-86.

Lu, Y., Hajirasouliha, I., & Marshall, A.M. (2016) Performance-based seismic design of flexible-base multi-storey buildings considering soil–structure interaction. Engineering Structures, 108, 90-103.

Shakib, H., & Homaei, F. (2017) Probabilistic seismic performance assessment of the soil-structure interaction effect on seismic response of mid-rise setback steel buildings. Bulletin of Earthquake Engineering, 15(7), 2827-2851.

Allotey, N., & El Naggar, M.H. (2008) An investigation into the Winkler modeling of the cyclic response of rigid footings. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28(1), 44-57.

Harden, C.W. (2005) Numerical modeling of the nonlinear cyclic response of shallow foundations. Pacific Earthquake Engineering Research Center.

Hokmabadi, A.S., Fatahi, B., & Samali, B. (2014) Assessment of soil–pile–structure interaction influencing seismic response of mid-rise buildings sitting on floating pile foundations. Computers and Geotechnics, 55, 172-186.

Raychowdhury, P. (2009) Effect of soil parameter uncertainty on seismic demand of low-rise steel buildings on dense silty sand. Soil dynamics and earthquake engineering, 29(10), 1367-1378.

Raychowdhury, P., & Hutchinson, T.C. (2011) Performance of seismically loaded shearwalls on nonlinear shallow foundations. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 35(7), 846-858.

ASCE. (2010) Minimum design loads for buildings and other structures. ASCE7-10, Reston, VA.

ACI, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14) and Commentary (ACI 318R-14). 2014.

NEHRP Consultants Joint Venture, Soil-Structure Interaction for Building Structures, Nist Gcr, vol. 12, pp. 917–21, 2012

S. Mazzoni, F. Mckenna, M.H. Scott, and G.L. Fenves, OpenSees Command Language Manual, 2007.

Kolozvari, K., Orakcal, K., & Wallace, J.W. (2015) Shear-Flexure Interaction Modeling of reinforced Concrete Structural Walls and Columns under Reversed Cyclic Loading.

Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, PEER Report, (2015/12).

Das, B.M. (2010) Geotechnical engineering handbook. J. Ross Publishing.

Raychowdhury, P. (2008) Nonlinear winkler-based shallow foundation model for performance assessment of seismically loaded structures. University of California, San Diego.

FEMA 356 (2000) Washington (DC): Federal Emergent Management Agency, November 2000.

SCE/SEI, ASCE 41-13: Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings. 2013

ATC-40 (1996) Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Building. Applied Technology Council, Redwood City, California.

Harden, C.W., & Hutchinson, T.C. (2009) Beam-on-nonlinear-Winkler-foundation modeling of shallow, rocking-dominated footings. Earthquake Spectra, 25(2), 277-300.

American Society of Civil Engineers (2007) Seismic rehabilitation of existing buildings (Vol. 41, No. 6), ASCE Publications.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به فصلنامه علوم و مهندسی زلزله است