جزئیات نویسندگان

حسنی, احمد, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران