جزئیات نویسندگان

مشکوه الدینی, افشین, دانشگاه خوارزمی، تهران, ایران

  • دوره 5, شماره 3 (1397): پاییز - Articles
    اثرات جنبش‌های پرقدرت زمین متشکل از لرزه اصلی و پس‌لرزه متوالی بر قاب‌های صلب با ساختار سازه‌ای دسته شده در حوزه نزدیک گسل
    چکیده  PDF