جزئیات نویسندگان

ملکشاهی, امیر, دانشگاه کردستان, ایران