جزئیات نویسندگان

نجاتی, امیر, دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    تعیین عملکرد رفتار دینامیکی دیوارهای خاکی میخ گذاری شده تحت بارگذاری‌های لرزه‌ای بر اساس تغییر مکان
    چکیده