جزئیات نویسندگان

غضنفری تهران, امین, انشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران

  • در دست انتشار - Articles
    تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش اجزای محدود مرزی مقیاس‌شده مجزا
    چکیده