جزئیات نویسندگان

رحمانی, ایرج, مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    تعیین عملکرد رفتار دینامیکی دیوارهای خاکی میخ گذاری شده تحت بارگذاری‌های لرزه‌ای بر اساس تغییر مکان
    چکیده