جزئیات نویسندگان

عشایری, ایمان, دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران