جزئیات نویسندگان

عشایری, ایمان, دانشگاه رازی, ایران