جزئیات نویسندگان

خزاعی مقدم, بابک, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران, ایران