جزئیات نویسندگان

منصوری, بابک, پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران