جزئیات نویسندگان

منصوری, بابک, پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    مدل‌سازی توزیع ساختمان‌های مسکونی و جمعیت وابسته به آن با رویکرد داسیمتری در برآورد ریسک لرزه‌ای شهری؛ مطالعه موردی: شهر ساری
    چکیده