جزئیات نویسندگان

احمدپور, بهروز, دانشگاه صنعتی قم, ایران