جزئیات نویسندگان

مهرزاد سلاکجانی, بهروز, دانشگاه سمنان, ایران