جزئیات نویسندگان

امیرلو, بهزاد, دانشگاه تهران, ایران