جزئیات نویسندگان

کارشی, جعفر, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران