جزئیات نویسندگان

کاتبی, جواد, دانشگاه تبریز, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های فراکاوشی در انتخاب بهینه‌ی ماتریس‌های وزنی LQR
    چکیده