جزئیات نویسندگان

کاتبی, جواد, دانشگاه تبریز, ایران