جزئیات نویسندگان

جاودانیان, حامد, دانشگاه شهرکرد, ایران