جزئیات نویسندگان

طالشی, حامد, دانشگاه مازندران, ایران