جزئیات نویسندگان

علی الهی, حمید, دانشگاه آزاد واحد زنجان, ایران