جزئیات نویسندگان

علی‌الهی, حمید, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, ایران