جزئیات نویسندگان

قادری, داود, دانشگاه زنجان, ایران