جزئیات نویسندگان

رباط میلی, ربابه, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران