جزئیات نویسندگان

تقی پور, رضا, دانشگاه مازندران, ایران