جزئیات نویسندگان

ایزدی فرد, رمضانعلی, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران