جزئیات نویسندگان

فاطمی‌کیا, روح‌اله, دانشگاه رازی, ایران