جزئیات نویسندگان

منفرد, زهرا, دانشگاه تهران, ایران