جزئیات نویسندگان

جباری سلمی, زهره, مؤسسه غیرانتفاعی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران, ایران