جزئیات نویسندگان

آرین مقدم, سالار, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران