جزئیات نویسندگان

منیعی, سالار, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, ایران