جزئیات نویسندگان

نعمتی نژاد, سعید, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران