جزئیات نویسندگان

کارخانه, سما, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران