جزئیات نویسندگان

سرخوندی, سمیرا, دانشگاه تهران, ایران