جزئیات نویسندگان

چاروسايي, سولماز, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارزیابی روابط ریاضی سرعت موج برشی و نتایج آزمون نفوذ استاندارد با رویکرد آمار بیزین
    چکیده