جزئیات نویسندگان

كامل, سيد محمد حسين, دانشگاه كاشان، كاشان, ایران