جزئیات نویسندگان

حسینی واعظ, سید روح الله, دانشگاه قم, ایران