جزئیات نویسندگان

موسوی اوریمی, سید مجتبی, دانشگاه صنعتی قم، گروه مهندسی عمران, ایران