جزئیات نویسندگان

غفوری, سید محمد مهدی, دانشگاه قم, ایران