جزئیات نویسندگان

طاهری, شیما, دانشگاه پیام نور، تهران, ایران