جزئیات نویسندگان

درزی, عاطفه, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    بررسی آماری وابستگی منطقه ای جنبش‌های قوی زمین در ایران و کالیفرنیا با استفاده از تحلیل واریانس
    چکیده