جزئیات نویسندگان

سروقد مقدم, عبدالرضا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران