جزئیات نویسندگان

سروقدمقدم, عبدالرضا, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسي زلزله, ایران