جزئیات نویسندگان

سعیدی, عبدالله, سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, ایران