جزئیات نویسندگان

رجبی, علی محمد, گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران, ایران