جزئیات نویسندگان

آذربخت, علیرضا, دانشگاه اراک, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    تعميم نسل جديد روابط کاهندگي براي پيش بيني بيشينه شتاب زمين با استفاده از روش تحليل بازنمونه گيري از داده ها
    چکیده