جزئیات نویسندگان

قنبری, علی, دانشگاه خوارزمی, ایران