جزئیات نویسندگان

جوان دلویی, غلام, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران