جزئیات نویسندگان

عسکری, فرج اله, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران