جزئیات نویسندگان

عسکری, فرج‌ا..., پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران