جزئیات نویسندگان

فرخی, فرهنگ, دانشگاه زنجان, ایران